PDF2GIS: de eerste mijlpaal bereikt!

Inleiding

In mijn vorige blog over PDF2GIS heb ik stilgestaan bij de aanleiding en noodzaak om deze applicatie te ontwikkelen. De WOZ-belasting is voor gemeenten belangrijk en dient zorgvuldig te worden uitgevoerd. Een goede taxatie, die voldoet aan de richtlijn van de Waarderingskamer is daarbij een essentiële voorwaarde voor de heffing en invordering. PDF2GIS helpt gemeenten hun tekeningenbestand (bouwtekeningen, splitsingsaktes en plattegronden) te optimaliseren, te bewerken en te digitaliseren ten behoeve van de WOZ-taxatie en bij het opzetten van een Samenhangende Objecten Registratie (SOR). In elk stadium van het proces wordt eerst een (machine-learning)algoritme uitgevoerd en het resultaat getoond aan de gebruiker van de applicatie. Vervolgens kan de gebruiker het resultaat corrigeren. Als het resultaat helemaal gecorrigeerd is, gaat de gebruiker naar het volgende stadium. De gecorrigeerde resultaten van een stadium worden steeds gebruikt als input voor het volgende stadium. Werken met PDF2GIS is een ‘work in progress“‘. Hoe meer splitsingstekeningen er zijn verwerkt des te meer de neurale netwerken in PDF2GIS kunnen worden verbeterd en het werk worden vereenvoudigd en versneld. De eerste mijlpaal ligt bij 500 splitsingstekeningen.

1e Mijlpaal bereikt

De afdeling Belastingzaken van de gemeente Den Haag heeft in 2023 de handschoen opgepakt. Met behulp van een door Coders’co in samenwerking met de afdeling opgestelde handleiding voor PDF2GIS en een mondelinge instructie is men aan de slag gegaan. Naast de drukke reguliere werkzaamheden is in oktober de eerste mijlpaal bereikt met het verwerken van de eerste 500 splitsingstekeningen. (Nb.: inmiddels is al het aantal van 680 splitsingstekeningen bereikt!)

Door het verbeteren van een aantal neurale netwerken worden de werkzaamheden aan de volgende batch eenvoudiger. Daarbij wordt het invoeren van de splitsingstekeningen minder arbeidsintensief en hoeven er significant minder correcties handmatig te worden uitgevoerd. Minstens zo belangrijk is dat een groot gedeelte van de saaie en tijdrovende werkzaamheden hiermee wordt geautomatiseerd.

Het voldoen aan de voorwaarde van 500 splitsingstekening stelt Coders Co. in staat om een aantal neurale netwerken in PDF2GIS (kunstmatige intelligentie) te verbeteren. Daardoor wordt een aantal functionaliteiten versneld. Denk daarbij aan het

verwerken van teksten, het herkennen van ruimtetypen en het herkennen van objectindexnummer van appartementsrechten.

Resultaten van deze verbeteringen zijn:

  • een minder arbeidsintensieve invoering van de splitsingstekeningen;
  • het significant minder handmatig uitvoeren van correcties
  • het verder automatiseren van een groot gedeelte van de saaie werkzaamheden.

Een tweede mijlpaal voor een volgende upgrade wordt bereikt als er minimaal 2.000 splitsingstekeningen zijn verwerkt.

Ontwikkelingen in cijfers

Het bewerken van splitsingstekeningen voor de WOZ-taxatie is een (per tekening) arbeidsintensieve taak. Dat is ook een van de redenen, dat er voor dit deel van het werk onvoldoende tijd beschikbaar is. Maar het moet gebeuren! Niet alleen omdat de wet deze zorgvuldigheid vereist, maar vooral ook omdat op basis van betrouwbaardere taxaties het hele proces van de WOZ-belasting in een ander daglicht komt te staan. Dit waren de voornaamste redenen om in het “Startup in Residence”-programma een challenge uit te schrijven. Het moest toch mogelijk zijn om het hele tekeningenbestand sneller te bewerken. Omdat het om grote aantallen gaat moet het terugdringen van de behandeltijd per tekening het noodzakelijke perspectief bieden aan de medewerkers om ermee aan de slag te gaan. In de eerste prognoses zou de volledige doorlooptijd (voor Den Haag) teruglopen van 7,7 naar 2.4 jaar.

Na een half jaar werken met PDF2GIS is het dus interessant om te bezien welk vorderingen men heeft gemaakt. Uit het onderstaande overzicht blijkt, dat in een tijdsbestek van 22 weken de verwerkingstijd per tekening is teruggebracht van circa 15 minuten naar 6 minuten.

Een ander op zich inspirerende constatering is de workload die enkele medewerkers per week kunnen verwerken. In onderstaand schema, gaat het steeds om een paar medewerkers en er kan worden geconstateerd dat er gemiddeld circa 25 tekeningen per week worden verwerkt. Het aantal appartementsrechten dat daarmee is gemoeid ligt echter veel hoger. Dat is wel een gevolg van de keuze van de panden die men heeft opgepakt.

Tot slot nog een overzicht van de wijken in Den Haag waar het werk zich vooral op heeft geconcentreerd.

Het vervolg

De resultaten zijn zonder meer bemoedigend. Werken met PDF2GIS leidt door het opdoen van ervaring sowieso tot een efficiëntere aanpak. Het verminderen van de doorlooptijden per tekening zijn spectaculair te noemen. PDF2GIS kan hierdoor een aantal werkzaamheden verder vereenvoudigen of overnemen. In beginsel betekent het overgaan naar een volgende fase dat PDF2GIS kan worden doorontwikkeld. Het is met het bereiken van de mijlpaal mogelijk om de export naar 4WOZ te verbeteren. Tevens komt er een verbeterde tekstdetectie en wordt de rubbersheeting vereenvoudigd.

Op het moment dat het aantal verwerkte tekeningen de 2000 bereikt wordt het mogelijk om de lijndetectie te verbeteren en het verwerken van bouwtekeningen te ondersteunen.

Bijvangst

Coders Co is er bovendien in geslaagd om de resultaten van het PDF2GIS-traject te visualiseren in 3D in de software van Urbo3D. Dit levert naast het oorspronkelijke doel voor het ontwikkelen van PDF2GIS een schat aan informatie op. Identificatie van ruimten binnen gebouwen is hiermee mogelijk en bovendien is in een oogopslag te zien over welke gebruiksfuncties het gaat.

Het is nog steeds van belang om zich te realiseren, dat de informatie wordt gehaald uit open databronnen en het dus niet voor 100% zeker is of het gefilterde gebruik ook klopt. Voor wat betreft de woonruimte op de verdiepingen behoeft er geen twijfel te bestaan, maar door de huidige economische omstandigheden vinden er binnen de van de woonfunctie afwijkende toegestane functies op de begane grond vaak mutaties plaats.

Met deze software is het ook mogelijk om de kelderruimten in beeld te brengen, wat niet alleen voor de WOZ interessante informatie is.

Tot slot

Binnen de afdeling Belastingen van de gemeente Den Haag maakt een gedreven team naast de drukke reguliere werkzaamheden tijd om met PDF2GIS het tekeningenbestand toekomstbestendig te maken. In de werkzaamheden met PDF2GIS worden waardevolle verbeteringen blijvend doorgevoerd en wordt in de applicatie bijvoorbeeld de lijst van objecttypen aangevuld en aangepast wat voor de efficiëntie en de praktische bruikbaarheid van PDF2GIS van groot belang is. Daarmee wordt ook de handleiding stukje bij beetje geüpgraded.

Voor meer informatie: neem contact op met Coders Co.